Cari Blog Ini

Laman

Sabtu, 10 Juli 2010

Contoh RPP bahasa jawa untuk SMK

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 2 Purworejo
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas / Semester : X / Genap
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit.

Standar Kompetensi : Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan non-sastra dengan berbagai teknik membaca untuk berbagai tujuan.
Kompetensi Dasar : Membaca ekstensif teks non-sastra dari berbagai sumber.
Indikator :
 Mengidentifikasikan ide pokok teks.
 Menuliskan kembali isi bacaan secara ringkas dalam beberapa kalimat.
 Mencatat nama sumber, tahun dan nomor halaman dari sumber tertulis.
 Mendaftar pokok-pokok dari setiap sumber.
 Mengidentifikasikan fakta dan pendapat.
 Menyarikan isi pokok dari tiap sumber.
A . Tujuan Pembelajaran :
1. Siswa mampu mengidentifikasikan ide pokok teks.
2. Siswa mampu menuliskan kembali isi bacaan secara ringkas dalam beberapa kalimat.
3. Siswa mampu mencatat nama sumber, tahun dan nomor halaman dari sumber tertulis.
4. Siswa mampu mendaftar pokok-pokok dari setiap sumber.
5. Siswa mampu mengidentifikasikan fakta dan pendapat.
6. Siswa mampu menyarikan isi pokok-pokok dari setiap sumber.
B . Materi Pembelajaran.
1. Pangertosan
Membaca intensif yaiku cara maca kang ditindakake tumrape teks-teks kanthi wektu kang cepet. Teknik maca iki cocog ditindakake nalika ngadhepi jumlah teks kang akeh baget lan wektu kang diduweni cekak.
- Tujuane yaiku kanggo mangerteni teks (wacana) kanthi gambling. Uga digunakake kanggo nemokake bab-bab tartamtu saka teks ( wacan ). Utawa ngerteni sumbere wacan, isine sing diwaca, gagasan-gagasan penting lan kasunyatan-kasunyatan kang dijlentrehake ing wacan mau.
- Bab –bab kang kudu dingerteni nalika maca teks kayata :
a. Sumbere wacan.
b. Kapan lan ing ngendi wacan mau digawe utawa kapacak .
c. Nintingi gagasan –gagasan sing penting.
d. Ngerteni apa sing dirembug ana ing wacan mau.
- Membaca cepat teks “ umbul , wiwit saka gambar Abimanyu kanthi komik Shinchan.” ( yudhistira 1:84).
C. Metode dan Media Pembelajaran :
1. Metode Pembelajaran
 Metode Ceramah
 Metode Praktik
 Metode Driil
2. Media Pembelajaran
- Teks bacaan.
D . Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran :
1. Kegiatan Awal ( Pembukaan )
 Salam Pembuka
 Mengecek kesiapan siswa
 Apersepsi tentan materi yang akan diajarkan.
2. Kegiatan Inti ( Pembentukan Kompetensi )
 Menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan membaca ekstensif.
 Siswa mempraktikan teknik membaca ekstensif.
 Siswa mengidentifikasikan ide pokok, fakta dan pendapat.
 Siswa meringkas bacaan dan mencatat nama sumber,tahun,dan nomor halaman yang tertulis.
3. Kegiatan Akhir ( Penutup )
 Bertanya kepada siswa mengenai materi yang telah disampaikan.
 Menyimpulkan materi.
 Memberi tugas / latihan.
E . Sumber Belajar
- Yatmana.Dr.Sudi,dkk. 2004. Kabeh Seneng Basa Jawa 1. Semarang : Yudhistira.
- MGMP B.Jawa Kab. Purworejo. 2009-2010. Kuncaraning WIDYA BAGELEN X / 1. Purworejo : Mitra Prima.


F . Penilaian
1. Teknis Penilaian
a. Penilaan Proses
- Penilaian Afekitf
b. Penilaian Hasil
2. Bentuk Instrumen :
- Tugas Individu
Alat Evaluasi :
Tuladha :
“ abimanyu mati amarga dikroyok panah nganti tatune aran kranjang ing perang bratayudha.”
Perangan ukara tatune arang kranjang iku klebu sanepa, yaiku ukara pepindhan kang kadadeyan saka dhapukaning “ tembung watak dhapukaning “ tembung watak sinambungan tembung aran “
Trape ing ukara sanepa ( pepindhane ) kaselehake aana ing saburine apa kang disanepakake (dipindhakake )
a. tatune : iku kang disanepakake
b. arang kranjang : iku sanepane.

1. Coba ,tembung-tembung iki golekna gathukane ing sisih tengen !gawenen kaya tuladha !
1. polahe a. arang wulu kucing
2. playune b. anteng kitiran
3. rasane c. pait madu
4. awake d. wutuh ayam
5. kawruhe e. Atos gedebog
6. polatane f. legi brotowali
7. cahyane g. kuru semangka
8. balunge h. agal glepung
9. dedege i. lonjong mimis
10. eseme j. abang dluwang
11. gandane k. bening banyu leri
12. wujude l. jero tapak meri
13. pangandikane m. dhuwur kencur
14. kehing utange n. arum jamban
15. wadyabalane o. sepet madu

kunci jawaban :
1. anteng kitiran
2. lonjong mimis
3. legi brotowali
4. kuru semangka
5. jero tapak meri
6. bening banyu leri
7. abang dluwang
8. atos gedebog
9. dhuwur kencur
10. pait madu
11. arum jamban
12. agal glepung
13. sepet madu
14. arang wulu kucing
15. wutuh ayam
Pekerjaan Rumah :
1. ringkesana wacan teks kang wis kok waca.
2. golekana endi kasunyatan ( fakta ) lan endi panemu ( pendapat / opini ).sajroning wacan ing dhuwur ? banjur tulisen !
3. catheten jeneng sumber, tahun lan nomer halaman saka sumber tinulis.!
3. Bentuk Penilaian
- Kemampuan membaca.
- Essay
Kriteria penilaian
Kegiatan evaluasi dikatakan berhasil jika 80% siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, jika kurang dari 80% siswa tidak dapat menjawab pertanyaan, maka diadakan remidi. Jika benar semua maka poin yang diperoleh adalah :
1. Poin setiap jawaban yang benar diberi skor 10.
2. Poin untuk pekerjaan rumah adalah sebagai berikut :
No Kriteria Skor (%)
1. Ketepatan dalam menuliskan nama sumber,tahun dan nomor halaman dari sumber tertulis. 40
2. Kesesuaian dalam mendaftar pokok-pokok dan mengidentifikasikan fakta dan pendapat. 30
3. Keseriusan siswa dalam mencari isi pokok dari setiap sumber. 30
Jumlah 100Purworejo ,……………………
Mengetahui
Mahasiswa PPL Guru Pembimbing


Imam Waluyo Rukmiyati , S.Pd ,
Nim.06205244150


Kepala Sekolah


Drs .H. Sumarso ,M.M
NIP.19530412 197402 1 004
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 2 Purworejo
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas / Semester : X / Genap
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

Standar Kompetensi :Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan non sastra dengan berbagai teknik membaca untuk berbagai tujuan.
Kompetensi Dasar :Membaca dan memahami bacaan sederhana berhuruf jawa 20 kalimat ( empat paragraf).
Indikator :
 Membaca lancar bacaan huruf jawa.
 Mentransliterasi bacaan ke dalam huruf latin.
 Menjelaskan isi bacaan.
A . Tujuan Pembelajaran :
1. Siswa mampu membaca lancar bacaan huruf jawa.
2. Siswa mampu mentransliterasikan bacaan ke dalam huruf latin.
3. Siswa mampu menjelaskan isi bacaan.
B . Materi Pembelajaran :
1. Aksara jawa lan Pasangane
2. Sandhangan aksara Jawa
3. Angka Jawa.
Tuladha aksara jawa
- terlampir
C . Metode dan Media Pembelajaran :
1. Metode Pembelajaran :
a. Metode Praktik
b. Metode Driil
2. Media Pembelajaran
- Teks aksara jawa.
D . Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran :
1. Kegiatan Awal ( Pembukaan )
 Salam pembuka
 Mengecek kesiapan siswa
 Apersepsi tentang materi yang akan diajarkan
2. Kegiatan Inti ( Pembentukan Kompetensi )
 Guru menjelaskan tentang materi yang akan diajarkan.
 Guru memberi contoh tulisan ( aksara jawa )
 Siswa mempraktikan membaca teks ( aksara jawa )
 Siswa diberi soal latihan.
3. Kegiatan Akhir ( Penutup )
 Evaluasi proses
 Kesimpulan
 Pemberian tugas.
E . Sumber Belajar
- Yatmana.Dr.Sudi,dkk. 2004 .Kabeh Seneng Basa Jawa 1. Semarang : Yudhistira.
- MGMP ,B.Jawa Kab.Purworejo. 2009-2010. Kuncaraning WIDYA BAGELEN X / 11. Purworejo : Mitra Prima.
F .Penilaian
1. Teknis Penilaian
 Penilaian Proses
Penilian Afektif
 Penilaian Hasil
2. Bentuk Instrumen
Tugas individu
Alat evaluasi :
1) Tulisen nganggo aksara jawa !
1. Ngendikane simbah.
2. Aku kudu sregep sinau.
3. Narkoba iku ngrusak awak lan otak.
4. siswa iku kudu duwe unggah-ungguh lan tata karma.
5. sekolah unggulan mujudake undhak-undhakane pasinaon para siswa.
6. 356 =
7. 125 =
8. 250 =
9. 478 =
10. 389 =
3. Bentuk Penilaian :
a) Kemampuan membaca
b) Uraian
Kriteria Penilaian :
Kegiatan evaluasi dikatakan berhasil jika 80% siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, jika kurang dari 80% siswa tidak dapat menjawab pertanyaan, maka diadakan remidi. Jika benar semua maka poin yang diperoleh adalah :
1. Poin setiap jawaban yang benar diberi skor 10.( 10 x 1=10)
2. Poin untuk pekerjaan rumah adalah sebagai berikut :

No Kriteria Skor (%)
1. Ketepatan dalam membaca wacana huruf jawa 40
2. Kelancaran dalam membaca wacana huruf jawa 30
3. Keseriusan dalam membaca 30
Jumlah 100


Purworejo ,………………………..

Mengetahui
Mahasiswa PPL Guru Pembimbing


Imam Waluyo Rukmiyati , S.Pd ,
Nim.06205244150


Kepala Sekolah


Drs .H. Sumarso ,M.M
NIP.19530412 197402 1 004


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 2 Purworejo
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas / Semester : 1 / Genap
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

Standar Kompetensi :Mampu menuliskan gagasan dalam bentuk wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi dan persuasi.
Kompetensi Dasar :Menulis wacana tentang budaya Jawa.
Indikator :
 Menunjukkan wacana argumentasi dan beberapa wacana yang berbeda.
 Menyimpulkan cirri-ciri wacana argumentasi.
 Mendata topic-topik yang dapat dikembangkan menjadi wacana argumentasi.
 Menuliskan wacana argumentasi dengan memperhatikan pola pengembangannya.
A . Tujuan Pembelajaran :
1. Siswa mampu menunjukkan wacana argumentasi dan beberapa wacana yangb berbeda.
2. Siswa mampu menyimpulkan cirri-ciri wacana argumentasi.
3. Siswa mampu mendata topic-topik yang dapat dikembangkan menjadi wacana argumentasi.
4. Siswa mampu menuliskan wacana argumentasi dengan memperhatikan pola pengembangannya.
B . Materi Pembelajaran :
1. Pangertosan
Argumentasi ( Panemu ) yaiku wacana kang budidaya kanggo ngowahi panemune wong liya, supaya percaya lan wasanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake penulis / kang ngemong. Kanthi argumentasi penulis budidaya ngrakit kasunyatan ( fakta ) kanggo mbuktekake yen panemune mau bener / ora. Kanthi mangkono sawijining kanyataan mbutuhake data lan fakta kang kuwat.
Tuladha wacana argumentasi :
a. Terlampir.


C . Metode dan Media Pembelajaran :
1. Metode Pembelajaran
 Metode ceramah.
 Metode resitasi
2. Media Pembelajaran
- Teks wacana argumentasi.
D . Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran :
1. Kegiatan Awal ( Pembukaan )
a. Salam pembuka
b. Mengecek kesiapan siswa.
c. Apersepsi tentang wacana argumentasi
2. Kegiatan Inti ( Pembentukan Kompetensi )
a. Guru menjelaskan materi tentang wacana argumentasi.
b. Guru memberi contoh tentang materi wacana argumentasi.
c. Siswa diberi tugas membuat karangan argumentasi.
3. Kegiatan Akhir ( Penutup )
a. Bertanya kepada siswa mengenai materi yang telah disampaikan.
b. Menyimpulkan materi.
c. Pemberian tugas membuat karangan argumentasi.
E . Sumber Belajar
- Yatmana .Dr.Sudi,dkk.2004. Kabeh Seneng Basa Jawa 1. Semarang : Yudhistira.
- MGMP , B.Jawa Kab. Purworejo. 2009- 2010. Kuncaraning WIDYA BAGELEN X / 2. Purworejo : Mitra Prima.
F . Penilaian
1. Teknis Penilaian
a. Penilaian proses
b. Penilaian afektif
c. Penilaian kognitif
Tes tertulis :
o Mengerjakan soal
o Membuat karangan argumentasi.

2. Bentuk Instrumen :
Tes tertulis :
1. Wangsulana pitakon iki kanthi tinulis !
a. Jalaran apa inyong ora gumun karo acara “ Tolong Donk “ ing televisi ?
b. Wenehana conto tumindak apik sing tulus eklas ! ( alinea 3 ).
c. Wenehana conto-conto menawa isih ana wong sing gelem tetulung tanpa pamrih !
d. Kanyatan akeh wong kang ora gelem tetulung marang liyan. Utawa menawa tetulung milih-milih amarga ana pamrihe. Paringana conto 2 marang kahanan kaya iku !
e. Kanggo apa crita Malin Kundang didhawuhi, ngeling-ngeling ana karangan ing dhuwur ?
Kunci jawaban :
a. Jalaran kuwi mau mung crita, mbuh nyatane apa dheweke ora ngerti, lha wong ora nglakoni.
b. Bocah sekolah nulungi wong tuwa.
c. Tukang bakul sayur keliling nulungi bocah cilik adol dolanan kanggo tuku buku sekolah.
d. – Nek ana wong numpak mobil njaluk tulung ,cepet –cepet olehe nulung.
- Ana wong ayu utawa nganteng njaluk tulung lansung rebutan.
e. Supaya wong bisa nyenegke atine wong liya aja gawe larane atine wong lan aja nganti kuwalat marang wong tuwa.

Pekerjaan Rumah :
1. Gawea wacana argumentasi nganggo tema bebas !
3. Bentuk Penilaian :
a. Kemampuan membuat karangan
b. Essay
Kriteria Penilaian :
Kegiatan evaluasi dikatakan berhasil jika 80 % siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat ,jika kurang dari 80 % siswa tidak dapat menjawab pertanyaan , maka diadakan remidi. Jika benar semua maka poin yang diperoleh adalah :
a. Poin setiap jawaban yang benar diberi skor 2 ( 2 x 5 = 10 )
b. Poin untuk pekerjaan rumah adalah sebagai berikut :
No Skor % Kriteria
1. 40 Kesesuaian cerita dengan judul dan tema.
2. 30 Pemilihan dan penulisan kata-kata dalam bahasa jawa.
3. 30 Penulisan bahasa yang sesuai dengan isi cerita.
100


Purworejo , …………………………

Mengetahui
Mahasiswa PPL Guru Pembimbing


Imam Waluyo Rukmiyati , S.Pd ,
Nim.06205244150


Kepala Sekolah


Drs .H. Sumarso ,M.M
NIP.19530412 197402 1 004RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 2 Purworejo
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas / Semester : X / Genap
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

Standar Kompetensi :Mampu menuliskan ungkapan gagasan dalam bentuk wacana narasi, deskripsi, eksposisi,argumentasi dan persuasi.
Kompetensi Dasar : Menulis wacana tentang budaya Jawa.
Indikator :
 Menyimpulkan cirri-ciri wacana persuasi .
 Mendata topic-topik yang dapat dikembangkan menjadi wacana persuasi.
 Menulis wacana persuasi dengan memperhatikan pola pengembangannya.
A . Tujuan Pembelajaran :
1. Siswa mampu menyimpulkan cirri-ciri wacana persuasi.
2. Siswa mampu mendata topic-topik yang dapat dikembangkan menjadi wacana persuasi.
3. Siswa mampu menulis wacana persuasi dengan memperhatikan pola pengembangannya.
B . Materi Pembelajaran :
1 Pangertosan
Persuasi ( ngajak-ajak ) / karangan kang duweni tujuan kanggo milut / narik kawigaten para pamaca.
Persuasi yaiku sawijining seni vocal kang ancas tujuane supaya wong tumindak jumbuh karo kang dikarepake dening kang celathu, ing wektu iku / ing wektu kanga arep teka. Cara kanggo mutusake wong kang nampa persuasi kudu percaya yen keputusane kang dipilih iku bener tanpa dipeksa.
Wujude persuasi :
a. Propaganda ( ngajak-ajak )
b. Iklan
c. Selebaran
d. Kampanye lesan.
Persuasi karo argumentasi padha-padha budidaya supaya percaya antarane siji lan sijine kang lagi rembugan, nanging satemene ana bedhane.
Bedhane
Argumentasi Persuasi
1. mbudidaya beberake bukti yen panemune kang nulis / celathu iku bener.
2. proses tumuju kesimpulan.
3. kahanan ragu-ragu / dredah bab kang dianggep bener. a. Mbudidaya supaya padha sarujuk.
b. Proses supaya wong percaya lan bisa nampa apa kang dikarepake kang nulis / celathu.
c. Tansah ngendhani dredah.

C . Metode dan Media Pembelajaran :
1. Metode Pembelajaran :
a. Metode ceramah
b. Metode resitasi
2. Media Pembelajaran
- Teks wacana Persuasi.
D . Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran :
1. Kegiatan Awal ( Pembukaan )
a. Salam pembuka
b. Mengecek kesiapan siswa
c. Apersepsi tentang wacana persuasi.
2. Kegiatan Inti ( Pembentukan Kompetensi )
a. Guru menjelaskan tentang materi wacana persuasi.
b. Guru memberi contoh teks wacana persuasi.
c. Siswa diberi tugas membuat karangan persuasi.
3. Kegiatan Akhir ( Penutup )
a. Bertanya kepada siswa mengenai materi yang telah disampaikan.
b. Menyimpulkan materi.
c. Pemberian tugas membuat karangan persuasi.
E . Sumber Belajar :
- Yatmana, Dr.Sudi,dkk. 2004 . Kabeh Seneng Basa Jawa 1. Semarang : Yudhistira.
- MGMP ,B.Jawa Kab. Purworejo. 2009-2010. Kuncaraning WIDYA BAGELEN X / 2. Purworejo : Mitra Prima.
F . Penilaian :
1. Teknis Penilaian
a. Penilaian proses
b. Penilaian afektif
c. Penilaian kognitif
Tes tertulis :
o Mengerjakan soal.
o Membuat karangan persuasi.
2. Bentuk Instrumen :
Tes tertulis :
a) Golekana tembung manca utawa basa indonesiane ,banjur tegesana nganggo bausastra Jawa utawa Kamus Besar Bahasa Indonesia !
b) Golekana pratandane yen karangan ing dhuwur iku kalebu persuasi !
c) Dhatanen topic-topik kang bisa dikembangake dadi karangan persuasi !
Kunci jawaban :
1. a. pop
b. media televisi
c. workshop
d. media elektronik
e. media massa.
f. konsultan
2. a. aja mung mbudidaya ora ilang, nanging uga kudu mekarake lan grembakake ,bebarengan karo lumakune jaman.
b. Kepala Balai Bahasa Yogyakarta Drs. Syamsuri Arifin ,M.Hum.kang mretelakake kabeh sarujuk menawa sastra jawa dadi bandha tinggalane leluhur kang kudu diuri-uri.
3. a. Sastra jawa kalah tandhing karo budaya pop.
b. Sstra jawa bandha leluhur kang kudu diuri-uri.
Pekerjaan rumah :
1. Gawea karangan persuasi kanggo tema budaya !
3. Bentuk Penilaian
o Kemampuan membuat karangan persuasi.
o Essay
Kriteria Penilaian :
Kegiatan evaluasi dikatakan berhasil jika 80% siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, jika kurang dari 80% siswa tidak dapat menjawab pertanyaan, maka diadakan remidi. Jika benar semua maka poin yang diperoleh adalah :
1. Poin setiap jawaban yang benar diberi skor 6 untuk no 1, no 2 dan 3 diberi skor 2( 6+2+2=10)
2. Poin untuk pekerjaan rumah adalah sebagai berikut :
No Skor % Kriteria
1. 40 Kesesuaian cerita dengan judul dan tema
2. 30 Pemilihan dan penulisan kata-kata dalam bahasa jawa.
3. 30 Penulisan bahasa yang sesuai dengan cerita.
100

Purworejo ,………………………….

Mengetahui
Mahasiswa PPL Guru Pembimbing


Imam Waluyo Rukmiyati , S.Pd ,
Nim.06205244150


Kepala Sekolah


Drs .H. Sumarso ,M.M
NIP.19530412 197402 1 004
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 2 Purworejo
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas / Semester : X / Genap
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit

Standar Kompetensi :Mampu menuliskan ungkapan gagasan dalam bentuk wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi dan persuasi.
Kompetensi Dasar :Meringkas teks.
Indikator :
 Menulis sari bacaan.
 Merumuskan topic bacaan.
A . Tujuan Pembelajaran :
1. Siswa mampu menuliskan sari bacaan.
2. Siswa mampu merumuskan topic bacaan.
B .Materi Pembelajaran :
- Meringkas teks “ Pasang Tarup “ ( KBJ 1 : 19 )
C. Metode dan Media Pembelajaran :
1. Metode Pembelajaran :
 Metode ceramah
 Metode resitasi
2. Media Pembelajaran :
- Teks wacana “ Pasang Tarub”
D . Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Awal ( Pembukaan )
a. Salam pembuka
b. Mengecek kesiapan siswa.
c. Apersepsi materi.
2. Kegiatan Inti ( Pembentukan Kompetensi )
a. Guru menjelaskan tentang materi yang akan diajarkan.
b. Siswa mendengarkan.
c. Siswa diberi tugas meringkas teks bacaan.
3. Kegiatan Akhir ( Penutup )
a. Bertanya kepada siswa mengenai materi yang telah disampaikan.
b. Menyimpulkan materi.
c. Pemberian tugas membuat ringkasan teks.
E . Sumber Belajar :
- Yatmana ,Dr.Sudi,dkk. 2004 . Kabeh Seneng Basa Jawa 1. Semarang : Yudhistira.
- MGMP ,B.Jawa Kab.Purworejo. 2009-2010. Kuncaraning WIDYA BAGELEN X/ 2. Purworejo: Mitra Prima.
F . Penilaian :
1. Teknis penilaian
a. Penilaian proses
b. Penilaian afektif
c. Penilaian kognitif
Tes tertulis:
o Mengerjakan soal.
o Meringkas teks.
2. Bentuk Instrumen :
Tes tertulis :
a) Wangsulana pitakon iki !
a. Kepriye sejarahe wong pasang tarub, nalika duwe gawe ?
b. Wong-wong padha tiru-tiru marang Kyai lan Nyai Ageng pasang tarub. Ngapa ?
c. Gawekna silsilahe Jaka Tarub nganti tekan Panembahan Senopati
Kunci jawaban :
a. Sejarahe inggih menika , nalika Jaka Tarup dhaup kaliyan widadari ingkang asesilih Dewi Nawangwulan. Awit saking punika , tempuking wiwahan tamunipun Kyai saha Nyai Ageng ing Tarub kathah sanget. Ngantos Kyai dalah Nyai Ageng kuwalahan anggenipun mapanaken tamu. Mila ,dadakan dupunyasakaken blarak kaanam gedheg, dipunangge payon, dipuncagaki pring wulun, ngubengi gubugipun alit satengahing wana, tepung gelang boten wonten ingkang kelangkungan.. mila dados tuladha ngantos dumug jaman samangke.
b. Galap kamiripanipun Jaka Tarup, supados saged nurunaken ratu-ratu ageng ing Tanah Jawi.
c. Syek Maulana Magribi + Dewi Rasawulan = > Jaka Tarub + Dewi Nawangwulan = > Dewi Nawangsih + Raden Bondhan Kejawan => Kyai Ageng Getas Pandhawa => Kyai Ageng Sela => Kyai Ageng Nis => Kyai Ageng Pamanahan => Sutawijaya ( jumeneng nata ing mataram jejuluk Panembahan Senopati ).
Pekerjaan rumah :
1. ringkesen wacan ing dhuwur, kira-kira dadi skeet tembung wae !
3. Bentuk Penilaian :
o Kemampuan meringkas teks.
o Essay
Kriteria Penilaian :
Kegiatan evaluasi dikatakan berhasil jika 80% siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat , jika kurang dari 80% siswa tidak dapt menjawab pertanyaan ,maka diadakan remidi. Jika benar semua maka poin yang diperoleh adalah :
a. Poin setiap jawaban yang benar diberi skor 5 untuk no 1, no 2 diberi skor 2 dan no 3 diberi skor 3 ( 5+ 2+3 = 10 )
b. Poin untuk pekerjaan rumah adalah sebagai berikut :
No. Kriteria Skor %
1. Kesesuaian ringkasan 40
2. Pemilihan dan penulisan kata-kata dalam bahasa jawa 30
3. Penulisan bahasa yang sesuai dengan cerita 30
Jumlah 100

Purworejo ,……………………………
Mengetahui
Mahasiswa PPL Guru Pembimbing


Imam Waluyo Rukmiyati , S.Pd ,
Nim.06205244150


Kepala Sekolah


Drs .H. Sumarso ,M.M
NIP.19530412 197402 1 004

Tidak ada komentar: